Dziecko niepełnosprawne

Dzieci niepełnosprawne objęte są wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 6 lat na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami. W wieku 6 lat mają one prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Pobyt dziecka w przedszkolu może być przedłużony do 10 roku życia (tylko, gdy posiada ono orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące do kształcenia specjalnego).


Co muszą zrobić rodzice, aby ich niepełnosprawne dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym?

Rodzice powinni złożyć w rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej (adresy poradni: w wydziale edukacji urzędu gminy, najbliższej szkole lub przedszkolu, w powiatowym centrum pomocy rodzinie) wniosek o orzeczenie do kształcenia specjalnego. Do wniosku należy, dołączyć posiadane badania specjalistyczne. Decyzję podejmuje zespół orzekający. W posiedzeniu zespołu mogą brać udział rodzice. Rodzice otrzymują pisemne orzeczenie w terminie 14 dni od posiedzenia zespołu. Od decyzji niezgodnej z wnioskiem rodziców można odwołać się do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Rodzice podejmują ostateczną decyzję o wyborze formy opieki przedszkolnej ich dziecka.

Informacje o przedszkolach integracyjnych lub grupach integracyjnych można uzyskać w gminnym wydziale edukacji, powiatowym wydziale edukacji albo w kuratorium.


Do czego służy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy kształcenia, z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz wskazaniem właściwych form pomocy specjalistycznej. Orzeczenie nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiek szkoły specjalnej.

Dziecko niepełnosprawne może mieć odroczony termin rozpoczęcia nauki szkolnej (o rok, dwa, trzy) jeśli nie osiągnęło dojrzałości szkolnej. Obowiązek szkolny dla dziecka jest odraczany na wniosek i za zgodą rodziców przez dyrektora szkoły rejonowej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.