PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR NAUCZYCIEL – RODZIC

PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR NAUCZYCIEL – RODZIC

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Podstawa prawna:

1.     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.).

2.     

Wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19.

 

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, intendent, rodzice dzieci.

 

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasach pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 są kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna.

 

1.       

Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.

2.       

Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.

3.       

Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora przedszkola służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.

4.       

Nauczyciele udostępniają dyrektorowi przedszkola dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji w formie zestawienia.

 

Sposób prezentacji procedury :

 

1.        

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.        

Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3.        

Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.        

Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze :

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać dyrektor przedszkola.

Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

 

 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020r.