PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

PROCEDURA  PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA  DZIECKA

W  PRZEDSZKOLU  NR 2  W  NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

NA  CZAS  PANDEMII

w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

Podstawa prawna:

1.     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.).

2.     

Wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia
i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela.

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice.

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola :

 

1.       

Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących
w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

2.       

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zabezpieczone
w indywidualną ochronę nosa i ust (jeśli ukończyło ono 4 rok życia) podczas drogi do
i z przedszkola.

3.       

Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.

4.       

Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają tylko zdrowe osoby.

5.       

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką woźnej oddziałowej,nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego nauczyciela,woźnej oddziałowej.

6.       

Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

7.       

Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.

8.       

Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 8.30.

9.       

Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela lub woźnej oddziałowej z grupy z wyznaczonej sali  do godz. 17.00.

10.   

Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

11.   

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

12.   

Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów
i zabawek.

13.   

Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.

14.   

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

15.   

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.

16.   

Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.

17.   

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren przedszkola. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.

18.   

Po wejściu do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jestrozebrać/ubrać dziecko w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających
w przedszkolu (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów.

19.   

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko bezpośrednio do/od woźnej oddziałowej ,która zaprowadzi/odprowadzi dziecko do/z sali, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko.

20.   

Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.

21.   

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.

22.   

Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

 

Zasady odbioru dzieci z przedszkola :

 

1.       

Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), bezpośrednio od nauczyciela,woźnej oddziałowej z sali, którą mu przydzielono.

2.       

W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.

3.       

Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

4.       

Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

5.       

Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.

6.       

Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).

7.       

Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).

8.       

Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.

9.       

Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

 

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

 

1.       

Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka,
a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.

2.       

Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) do godz. np. 8.30.

3.       

Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola mierzy dziecku temperaturę. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.

4.       

Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.

5.       

Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na dwa metry.

6.       

Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie
z budynku przedszkola.

7.       

Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola,  przed wejściem do budynku, w szatni czy pozostawionego przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.

8.       

Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione osoby.

9.       

Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom), którzy
w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie
i dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.

10.   

Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz.17.00.

11.   

Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci.

12.   

Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko
 w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów).

13.   

W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.

14.   

Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.

15.   

Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.

16.   

Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim.

17.   

Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

 

Sposób prezentacji procedury :

 

1.       

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.       

Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3.       

Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.       

Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze :

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

 

 

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020 r.

 

 

                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                  Mariola Zielińska