Program profilaktyki

Program profilaktyki w swoim założeniu obejmuje pracę wychowawczo – profilaktyczną nad całością osobowości dziecka uwzględniając kształtowanie sfery psychicznej, fizycznej oraz duchowej.

Wiek przedszkolny to okres szybkich zmian rozwojowych pozostawiający konsekwencje w życiu człowieka. Wychowanie przedszkolne to czas wspomagania rozwoju, czyli stworzenie dziecku optymalnych warunków  rozwoju i czuwanie nad kierunkiem tych zmian. 

Niniejszy program profilaktyki ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym w  zakresie bezpiecznych zachowań. Właściwa ich realizacja powinna w przyszłości rozwinąć określone kompetencje u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu oraz dbałość o własne bezpieczeństwo.

Wraz z rozwojem dziecka i jego samodzielności musimy coraz bardziej liczyć się z koniecznością wyposażenia go w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolność do radzenia sobie z trudną sytuacją.

Program w swym założeniu odpowiadać ma na realne zagrożenia dzieci, z którymi może spotkać się na terenie przedszkola i poza nim. Zatem program ten kierowany jest nie tylko do przedszkolaków, ale także do nauczycieli i rodziców. Dorośli powinni ukazywać dzieciom wartość zdrowia jako potencjału, którym dysponują, kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, wyposażyć w umiejętności i wiedzę, ukształtować pewne postawy i nawyki wobec zdrowia i bezpieczeństwa.

Głównym celem realizowanych na terenie przedszkola zajęć będzie wykształcenie u dzieci takich zachowań i nawyków, które przysłużą się do ich prawidłowego psychofizycznego rozwoju.

Główne cele programu:

 • Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki dla wychowanków przedszkola.
 • Wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie.
 • Kreowanie płaszczyzny współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków.
 • Promowanie wzorców higienicznego stylu życia.
 • Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

Szczegółowe cele programu:

 • Uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie.
 • Kształtowanie nawyków higienicznych – podnoszenie poziomu kultury spożywania posiłków.
 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności fizycznej.
 • Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.
 • Uświadomienie dzieciom, że zachowując ostrożność podczas zabawy można uniknąć różnych wypadków (oparzenia, skaleczenia, stłuczenia).
 • Stosowanie zasad bezpieczeństwa, poruszania się w przedszkolu i poza nim.
 • Wzmacnianie poczucia wartości i budowa pozytywnego obrazu siebie.
 • Wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych.
 • Wyrabianie nawyków mówienia umiarkowanym głosem.
 • Zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie.
 • Zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród wychowanków przedszkola.
 • Wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy.
 • Wdrażanie wychowanków do poszanowania sprzętów i zabawek w przedszkolu, zapobieganie atakom niszczycielstwa.
 • Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka, dla życia i zdrowia.
 • Kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej oraz wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacjach z innymi ludźmi.
 • Zapewnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieciom mającym trudności w nauce oraz inne deficyty rozwojowe.
 • Stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym, praca z dzieckiem zdolnym.

TREŚCI PROGRAMOWE

FORMY REALIZACJI

UWAGI O REALIZACJI

 

Bezpieczeństwo

 

 • przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw.
 • przestrzeganie zasad korzystania z zabawek i urządzeń na placu zabaw oraz sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi i sztućców.
 • przestrzeganie zasad poruszania się po pomieszczeniach przedszkolnych.
 • rozumienie potrzeby znajomości zasad zachowania się w miejscach publicznych, np. w parku , na ulicy.
 • poznanie zagrożeń w najbliższym otoczeniu.
 • uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z:
  • Zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi
  • Samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia
  • Zabawy na jezdni
  • Samowolnego oddalenia się
  • Bawienia się nieznanymi lub znalezionymi przedmiotami
  • Zabawy na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych
  • Kąpania się bez nadzoru dorosłych
  • Brakiem ostrożności wobec nieznanych zwierząt i roślin
  • Brakiem ostrożności wobec nieznajomych 
 • kształtowanie śmiałości w zwracaniu się do nauczyciela ze wszystkimi sprawami, z którymi dziecko nie potrafi sobie poradzić lub którymi chciałoby się podzielić.
 • zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw.

 

Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, a także uczy je poprawnego i bezpiecznego korzystania z narzędzi, przyborów, urządzeń. Każdy nowy przedmiot lub sytuacja sprzyjają przekazaniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz zawarciu z dziećmi odpowiednich umów.

 

Dbanie o zdrowie i higiena.

 

 • rozwijanie świadomości własnego ciała i poznawanie roli jaką odgrywa równowaga organizmu.
 • czynne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, spacerach, zabawach na świeżym powietrzu.
 • systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych, mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety.
 • wdrażanie do samodzielnego wykonywania wszystkich czynności dotyczących korzystania z toalety.
 • wskazywanie jak należy dbać o czystość odzieży, obuwia.
 • troska o czystość i estetykę miejsca pracy i zabawy.
 • wskazywanie , na czym polega racjonalne odżywianie się, uświadomienie konieczności ograniczania jedzenia słodyczy.
 • przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw.
 • wdrażanie do estetycznego i spokojnego spożywania posiłków oraz umiejętnego korzystania z serwetki i sztućców.
 • stosowanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji, np. zasłanianie ust podczas kaszlu.
 • wdrażanie do korzystania z aktywności ruchowej na powietrzu.
 • rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza i w gabinecie stomatologicznym.
 • spotkanie z lekarzem, wizyta w gabinecie.
 • wskazywanie właściwych i dających zadowolenie możliwości spędzania wolnego czasu.
 • uczenie się ubierania odpowiednio do warunków pogodowych.

 

Młodsze przedszkolaki dowiadują się na początku o znaczeniu przestrzegania higieny.

W kolejnych latach są wdrażane do zachowania czystości otoczenia oraz czystości w miejscach pracy i zabawy. Nauczyciel zachęca dzieci do aktywności ruchowej poprzez zabawy ruchowe dostosowane do możliwości dzieci , a także zapewniając pobyt na świeżym powietrzu

Realizując tematykę dotyczącą racjonalnego odżywiania się, dzieci dowiadują, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu w zakresie żywienia.

 

Postrzeganie siebie, nawiązywanie pozytywnych kontaktów, współdziałanie

 

 • uczenie się rozpoznawania , wyrażania i akceptowania własnych i cudzych emocji.
 • poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwe reagowanie na przejawy emocji innych.
 • wdrażanie do traktowania niepowodzenia jako informacji co trzeba zmienić, poprawić.
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • pełnienie przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych.
 • wspólne rozwiązywanie problemów

 

Nauczyciel powinien czynić starania aby nauczyć dzieci mówić to co myślą, zachowując przyjazny klimat.

Nauczyciel powinien nauczyć dzieci mówienia o swoich emocjach i potrzebach a także dostrzegać emocje i potrzeby innych. Kolejny krok to pokazanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach