Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

I.
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.


Jednym z priorytetowych zadań przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jest m.in. wspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej.
Ważne jest więc planowanie w pracy przedszkola działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb dziecka, które wpływają na wychowanie dziecka, posiadającego poczucie własnej wartości.


Uważamy, że podstawą powodzenia wszelkich działań wychowawczo-dydaktycznych nauczycieli i rodziców jest takt i kultura pedagogiczna. Dlatego należy pamiętać o tym, aby budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do pokonywania trudności, okazywać mu szacunek i zaufanie, chwalić nawet za drobne osiągnięcia oraz powstrzymywać się od okazywania zniecierpliwienia.

 

W związku z powyższym Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Nr 2 przedstawia następujące zadania wychowawcze realizowane w naszej codziennej pracy z dziećmi.


II. ZADANIA GŁÓWNE


1. Kształtowanie norm i cech indywidualnych, niezbędnych dla osobowości wychowanków, mających szczególne znaczenie dla umiejętnego współżycia w zespole.

 

2. Uświadomienie dziecku jego praw, obowiązków i przywilejów wynikających z uczestnictwa w grupie.

 

3. Rozwijanie dbałości o własny rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną.

 

4. Wyrabianie świadomego i odpowiedzialnego stosunku do własnej pracy oraz szacunku dla pracy innych.

 

5. Wskazywanie na wychowawcze funkcje rodziny, na prawa i obowiązki dzieci, obowiązki rodziców wobec własnych członków rodziny.

 

6. Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, w którym żyją.

 

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i potrzeby uczestnictwa w kulturze narodowej.

 

8. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

9. Nabywanie umiejętności dostrzegania sytuacji zagrażających własnemu i innych bezpieczeństwu.

III. ZAŁOŻENIA PROJEKTU


1. Najważniejsze jest w przedszkolu dziecko –jego osobowość, jego wartości, sukcesy. Aby dziecko
czuło się szczęśliwe w domu i w przedszkolu musimy działać wspólnie z rodzicami, budować razem jego system
wartości, dać dziecku możliwość identyfikowania się z dobrymi wzorami wychowania.

 

2. Zgodnie z reformą Systemu Oświaty i jej założeniami dużą rolę w działalności przedszkola odgrywają rodzice. Mają swoje prawa, głos doradczy, opiniują, wspomagają rozwój swojego dziecka.

 

3. Zgodnie z reformą Systemu Oświaty i jej założeniami nauczyciel odpowiedzialny jest za optymalny rozwój dziecka, jego bezpieczeństwo oraz ścisłą współpracą z jego rodzicami, bądź prawnymi opiekunami.

 

SPOSÓB REALIZACJI |

 

1. Współpraca z rodzicami - zajęcia otwarte, udział w uroczystościach, spotkania klasowe i indywidualne.

 

2. Systematyczna praca wychowawcza nauczycieli w poszczególnych grupach

 

3. Program realizowany będzie przez nauczycieli, rodziców i pośrednio przez pracowników administracyjno-obsługowych.

IV. CELE GŁÓWNE

 

1. Akceptacja, życzliwość, tolerancja, wzajemne zaufanie, empatia.

 

2. Systematyczne rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się i współdziałania w grupie.

 

3. Kultywowanie dóbr kultury narodowej, ukazywanie jej bogactwa i piękna, kształtowanie postaw dziecięcych pro-zdrowotnych i proekologicznych.

 

V. CELE SZCZEGÓŁOWE


1. Uświadomienie dziecku jego praw, obowiązków i przywilejów wynikających z uczestnictwa w grupie.

 

2. Nawiązywanie ciepłych i serdecznych relacji z każdym dzieckiem, zaspakajanie jego potrzeb oraz poczucia bezpieczeństwa.

 

3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole (dziecięcym).

 

4. Nawiązywanie właściwych kontaktów z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami.

 

5. Kształtowanie szacunku do wytworów własnych oraz dla pracy innych.

OSIĄGANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

 

GRUPA I - DZIECI -3 - LETNIE

 

- uczenie się poprzez zabawę serdecznych zachowań wobec bliskich osób; opiekowania się podczas choroby, pocieszania.
- współdziałanie z nauczycielką w przygotowywaniu upominków dla najbliższych.
- kształtowanie potrzeby dzielenia się z rodziną swoimi przeżyciami z przedszkola.
- uczenie się zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
- składanie życzeń imieninowych i urodzinowych kolegom w grupie.
- wspólne z nauczycielką porządkowanie zabawek w sali.
- szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce.
- dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
- uczenie się dokładnego wykonywania określonych czynności samoobsługowych, porządkowych.
- sprzeciwianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.
- słuchanie bajek, opowiadań, gdzie wyeksponowana jest miłość, dobroć, prawda.
- określanie jednoznacznych postaw przeciwstawnych: dobro - zło.
- przestrzeganie zakazu brania do rąk rzeczy znalezionych.

- w czasie odpoczynku nie przeszkadzanie śpiącym kolegom - słuchanie opowiadań nauczycielki, utworów z kasety, usypianie z przytulanką

- przyswajanie nawyków higienicznych.
- stosowanie zasady nie jedzenia pokarmów czy produktów wspólnie z kolegą.
- codzienne przebywanie w ogrodzie przedszkolnym.
- nawiązywanie serdecznego, bliskiego kontaktu z nauczycielką i nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb, myśli i odczuć.
- odczuwanie, że jestem dla swojej nauczycielki bardzo ważny i akceptowany, a to, co mówię jest przez nią zawsze wysłuchane.

 

GRUPA II - DZIECI 3 - 4 - LETNIE

 

- uświadamianie dzieciom więzi rodzinnej i przywiązania do swojej rodziny.
- czerpanie radości z tworzenia i sprawiania innym niespodzianek (możliwości dawania).
- rozwijanie uczucia odpowiedzialności: podejmowanie i wykonywanie różnych prac i działań; na rzecz rodziny, grupy, przedszkola (np. dyżury, sprzątanie zabawek ogrodowych, itd.).
- wspólne określanie i stosowanie norm i reguł obowiązujących w danej grupie i na terenie przedszkola.

- przeciwstawianie się przemocy fizycznej wobec siebie i innych dzieci ze strony rówieśników i dorosłych.

- stosowanie zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach.
- dostarczanie dzieciom wzorów literackich i możliwości oceny postępowania bohaterów, postawy właściwe i naganne. Rozróżnianie prawdy od fałszu. Ocenianie postępowania a nie osoby.
- nabywanie świadomości narodowej (jestem Polakiem, mówię po polsku itd.) oraz świadomej wspólnoty w Unii Europejskiej.
- dziecko zna i przestrzega zasady warunkujące jego bezpieczeństwo na terenie przedszkola i poza nim.
- realizacja programu pro-zdrowotnego: dbanie o czystość osobistą, higienę układu nerwowego; umiejętności związane z kulturalnym jedzeniem, samodzielnym ubieraniem.
- rozwijanie i utrzymywanie sprawności fizycznej: udział w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach; dobór ubrania do pory roku; właściwe odżywianie (owoce - warzywa).

 

GRUPA III - DZIECI 4 -5 LETNIE


- kulturalne rozwiązywanie konfliktów w myśl zasady: "Nie wolno nikogo krzywdzić".

- poznawanie wartości koleżeństwa, zwierania przyjaźni, serdeczny stosunek do innych, wyrażanie szacunku dla dorosłych.

- pełnienie dyżurów tygodniowych odpowiedzialności za powierzone obowiązki.
- kulturalne zachowanie w przedszkolu i domu.

- wykorzystywanie zdobytych w przedszkolu umiejętności samoobsługowych: ubieranie się, rozbieranie, układanie zabawek i odzieży.
- szanowanie sprzętów i zabawek w sali będących wspólną własnością.

- dostrzegania potrzeby pomagania innym w codziennych sytuacjach.

- kształtowanie świadomości ekologicznej -dostrzeganie negatywnych skutków zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
- poznawanie różnorodnych utworów o wartościach wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru
- poznawanie zwyczajów kultywowanych w lokalnym środowisku: topienie Marzanny, tłusty czwartek, prima aprilis.
- nabywanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie i improwizację ruchową.
- nabywanie poczucia przynależności do państwa polskiego i tożsamości narodowej (zwiedzanie zabytków).

 

GRUPA IV- INTEGRACYJNA  DZIECI  5-6 LETNIE  i  GRUPA V – DZIECI  5 -6 LETNIE


- dostrzeganie pozytywnych i negatywnych cech własnego charakteru oraz zachowań własnych, cudzych.
- właściwe zwracanie się o pomoc do dorosłych i kolegów.
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie.
- dostrzeganie własnej przydatności w najbliższym środowisku.
- przestrzeganie zasad, norm i reguł ustalonych w grupie, odnoszących się do: zgodnego zachowania podczas zabaw, korzystanie ze sprzętu i zabawek, mądrego rozwiązywania zaistniałych konfliktów.
- rozumienie konieczności szanowania działalności innych: wytworów ich pracy, sposobów i form zabaw.
- nabywanie umiejętności przyjmowania innych takimi, jakimi są, poszanowanie tej inności.
- rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie niszczenia przyrody.
- znajomość tradycji rodzinnych, czynne uczestnictwo w tradycjach rodzinnych.
- poznanie tradycji ludowych, państwowych oraz rozumienie naszych symboli narodowych.
- umiejętne, samodzielne analizowanie treści poznanych utworów literackich, wyrażanie myśli przewodniej i sensu moralnego oraz własnych przeżyć.
- staranne wykonywanie czynności samoobsługowych, dbanie o higienę i estetyczny wygląd.
- stosowanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.
- rozumienie potrzeb i stosowanie w codziennym życiu zasad racjonalnego odżywiania, ochronę narządów zmysłu i układu nerwowego.
- rozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia oraz potrzeby aktywnego wypoczynku.
- kierowanie się zasadami bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim.
- kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych.
- uczenie się odróżniania spraw ważnych od mniej ważnych, unikania krzyku, kłótliwości i zawziętości w kontaktach z innymi. Nabywanie umiejętności spokojnego dyskutowania i dochodzenia
do kompromisu.
- zaprzyjaźnianie się i nawiązywanie życzliwych kontaktów ze wszystkimi dziećmi.
- opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
- ocenianie postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach, występujących w codziennym życiu. Zdawanie sobie sprawy, że każdy sam ponosi konsekwencje swoich zachowań.
- formułowanie podstawowych powinności moralnych np. nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
rozwijanie postawy opiekuńczej wobec osób potrzebujących pomocy lub proszących o nią. Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych i reagowania na nie. uczestniczenie w organizowanych koncertach muzycznych. Przestrzeganie odpowiedniego zachowania się podczas odbioru muzyki.