PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA

NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA

NA CZAS PANDEMII

OD 1 WRZEŚNIA 2020 ROKU DO ODWOLANIA

w  związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Podstawa prawna:

1.     

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

2.     

Wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu.

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola
w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka.

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola.

 

Dyrektor :

 

1.       

Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu/szkole
w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka przebywającego
w przedszkolu.

2.       

Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki.

3.       

Pomieszczenie powinno być co najmniej dwa razy dziennie sprzątane (myte)
i dezynfekowane.

4.       

W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.

5.       

Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się
w przedszkolu dziecka z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.

6.       

Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, postępuje się zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

7.       

Dyrektor informuje rodziców dziecka o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u dziecka objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora o sytuacji.

8.       

Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.

9.       

Notatka zawiera następujące informacje:

a)  

datę,

b)  

godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,

c)   

godzinę powiadomienia rodziców,

d)  

opis przebiegu działań.

10.   

Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola.

11.   

Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

 

Nauczyciele i pracownicy przedszkola opiekujący się dzieckiem :

 

1.       

Jeśli pracownik przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 (np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.

2.       

Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).

3.       

Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19, zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.

4.       

Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko
z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci i zadbać, by:

1)  

umyły ręce zgodnie z instrukcją,

2)  

jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola.

5.       

Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.

6.       

Po umieszczeniu dziecka w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola.

7.       

Odbiór dziecka/ucznia następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą w okresie pandemii koronawirusa.

 

Przekazanie dziecka rodzicom (prawnym opiekunom) :

 

1.       

By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia domofonem do przedszkola
i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z przedszkola. Pracownikowi odbierającemu domofon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.

2.       

Rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola.

3.       

Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola, który się nim opiekował w izolatce.

4.       

Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

5.   Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywiualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.

6.       

Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch i rękawice.

7.       

Izolatka, w której przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana  zgodnie z instrukcją sprzątania i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników przedszkola.

 

Sposób prezentacji procedury :

 

1.        

Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.        

Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3.        

Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.        

Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze :

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy  dyrektor przedszkola. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020r.